1. Een succesvolle loopbaan als moslim – Werk Series9 min lezen

Het Professionele Leven van een Moslim

De Islam is de enige religie die in elke tijd en in elke situatie toe te passen is. Dat betekent dat je zelfs door middel van je werk Allah kan aanbidden! De mens brengt veel tijd door op werk, vaak zelfs meer dan in eigen huis of met eigen familie. Uiteindelijk betekent het dat een groot deel van ons leven wordt besteed aan werken. Het is alleen van belang om te weten hoe de moslim ervoor kan zorgen dat werk aanbidding wordt. Het belangrijkste uit dit artikel is: maak de intentie om je gezin/familie te onderhouden én doe er alles aan om je verplichte gebeden niet te missen tijdens het werk. Het is het niet waard om je religie en het Hiernamaals te verliezen om een inkomen die Allah jou toch al heeft gegeven!

Dit artikel hoort in fase 2 van je islamontwikkeling;
dat wil zeggen dat het gaat over kennis van aanbidding.

werk

1. Werken en carrière maken is Allah ‘indirect’ aanbidden

Het leven van een moslim op het werk kan een leven zijn dat helemaal vervuld is van de aanbidding van Allah. Maar werk kan ook tot gevolg hebben dat je minder bezig bent met Allah door wereldse afleidingen. Om van je werk aanbidding te maken is het belangrijk om te weten dat je,  naast de verplichte vijf zuilen, Allah op twee soorten manieren kan aanbidden:

  1. Direct aanbidden (alam al-tajreed)
  2. Indirect aanbidden (alam al-asbaab)

Direct aanbidden doe je door de vaste vormen van aanbiddingen zo veel mogelijk te verrichten zoals extra bidden, vrijwillig vasten, sadaqa (liefdadigheid) schenken, Qoran lezen en kennis opdoen. Maar die tijd heb je niet als je bijvoorbeeld moet werken. Hoe moet je Allah dan aanbidden op het werk? Je kan moeilijk extra gebeden verrichten tijdens een vergadering of Qoran lezen terwijl je in gesprek bent met klanten. Wat je dan kan doen zijn de zogenoemde indirecte aanbiddingen.

Indirect aanbidden, zoals wij dat nu voor het gemak noemen, doe je door tijd te besteden aan het nakomen van de verantwoordelijkheden die Allah jou heeft opgelegd. Dat zijn bijvoorbeeld verantwoordelijkheden naar je ouders, echtgenote of kinderen. De Profeet ﷺ zei:’De man is de hoeder van zijn gezin en hij is verantwoordelijk voor degenen die onder zijn hoede vallen’ – bron: Bukhari en Muslim. Een man vroeg aan de Profeet ﷺ of hij de Islam mocht verdedigen in een veldslag, waarop de Profeet ﷺ vroeg: ‘Leven jouw ouders nog?’. Toen de man ‘ja’ zei,  zei de Profeet ﷺ:’In dat geval moet je je inzetten om hen te dienen’ – bron: Ibn Majah. In deze laatste overlevering gebruikt de Profeet ﷺ het woord Jihad (inspanning) om aan te geven dat het zorgen voor ouders ook een vorm van Jihad is. Het nakomen van zulke verantwoordelijkheden betekent vaak werken om hen te onderhouden. Het wordt dus een aanbidding wanneer je intentie maakt om te werken om die verantwoordelijkheden na te komen.

Kortom, Allah heeft je deze verantwoordelijkheden gegeven en als je deze met intentie nakomt door te werken, ben je Allah aan het aanbidden – dit wordt indirecte aanbidding genoemd. De voorwaarde hiertoe is wel dat de verplichte gebeden verricht moeten worden terwijl je aan het werk bent.

Hoe bespreek je bidden op het werk? Vaak is het voldoende om met een leidinggevende te bespreken dat je op vrijdag een half uur langer pauze wilt voor de vrijdaggebeden. Dit extra half uur kan je op een andere dag inhalen. De dagelijkse gebeden kunnen vaak verricht worden in je pauze tijd, aangezien iedere werknemer in zijn pauze vrij is om te doen wat hij wil.

O, gij die gelooft! Wanneer op Vrijdag de oproep tot het gebed is uitgezonden, haast u dan Allah gedachtig te zijn en verlaat de handel. Dit is beter voor u indien gij het weet. En als het gebed geëindigd is, verspreidt u dan over het land en zoekt naar Allah’s genade, en gedenkt Allah vaak, opdat gij moogt slagen. – Surah Jumu’ah, 9-10.

2. Het balans tussen werken en religie

Soms wordt er onterecht gedacht dat er een verschil is tussen religie en werken (deen en dunya). Maar zoals is aangegeven is werken een deel van de religie. Het is echter alleen afhankelijk van de manier waarop wij kijken naar het werk en welke intentie wij hebben bij het werk. Met de juiste intentie wordt het wereldse leven een deel van onze religie. Daarom zei de grote kenner van Allah Imam Abu al-Abbaas al-Moersi: ‘de kenner van Allah heeft geen wereldse leven, omdat zijn wereldse leven omwille van het Hiernamaals is en zijn Hiernamaals is omwille van Allah’. Kortom, voor hem is alles een daad van aanbidding en dat is afhankelijk van intentie. De Profeet ﷺ zei:

“Handelingen worden alleen door hun intentie bepaald en ieder mens zal alleen dat krijgen wat met zijn bedoeling samenhangt.” – Bron: Bukhari en Muslim.

3. Smeekbede en intentie voor werk

Verder zei de Profeet ﷺ:

“Wanneer iemand een markt binnengaat en het volgende zegt, “Er is geen god naast Allah, de Enige. Hij heeft geen deelgenoot, aan Hem behoort de Heerschappij en aan Hem komt alle Lof toe. Hij laat leven en doet sterven. Hij is de Eeuwige levende Die niet sterft. In Zijn Macht is al het goede en Hij is over alles Almachtig,” dan zullen er één miljoen zegeningen voor hem opgeschreven worden, en zullen er één miljoen fouten van hem weggenomen worden en dan zal er een huis in het Paradijs voor hem gebouwd worden.” Bron: al-Thirmidhi.

Waarom zo’n grote beloning? Sommige geleerden vermelden dat deze beloning zo immens is omdat de markt of de werkvloer een plaats is waar mensen weinig aan Allah denken en waar veel zondes plaatsvinden zoals onrecht, roddel, liegen, bedriegen en oplichterij. Degene die in zo’n omgeving Allah gedenkt, wordt daar dus immens voor beloond. Allah weet beste.

De volgende intentie kan gemaakt worden voordat iemand naar het werk gaat. Deze intentie is ware schat omdat het een combinatie is van een groot aantal waardevolle verplichtingen en aanbevolen zaken die vermeld zijn in de Qoran en de uitspraken van de Profeet ﷺ. Door deze intentie uit te spreken voor het werken worden we alleen al beloond voor de intentie – in sha Allah:

“O Allah, ik maak de intentie tot kuisheid, tot het verzamelen van levensonderhoud en tot het weerhouden van mezelf om anderen te vragen; het nakomen van de rechten van degene die dat hebben zoals familie en kinderen, het onderhouden van familiebanden (silat al-arhaam), het geven van liefdadigheid aan de armen en behoeftigen, het helpen van de zwakkeren en de behoeftigen; het hebben van geduld met de omgang van mensen en hen te verdragen; het vrijgevig zijn voor gasten, het nakomen van een gemeenschappelijke verplichting (fard al-kifayah), het helpen van mensen in hun behoeften, het adviseren van moslims, het pad van rechtvaardigheid (al-‘adl) en beeldschoon karakter (al-ihsan) volgen, het goede gebieden en het slechte verbieden in al hetgeen gezien wordt op de werkplaats, het nakomen van gemeenschappelijke verplichtingen, het steunen op hetgeen ik verkrijg vanuit mijn religie en dat ik wens voor alle andere moslims wat ik voor mezelf wens”. – Sayyid Habib Muhammad bin ‘Alawi al-‘Ayarus, het Boek van Intenties (Kitaab al-Niyyaat).

4. Waarom moet ik werken?

Eerder is al benoemd dat we Allah direct en indirect kunnen aanbidden. Als het gaat om direct aanbidden, zijn er verplichte en aanbevolen zaken. Iedere moslim heeft dezelfde verplichte aanbiddingen zoals bidden, vasten, zakaat en de Hadj. Maar daarnaast zijn er de indirecte dagen van aanbidding: daden van aanbidding die gebonden zijn aan jouw persoonlijke situatie. Allah kiest een situatie voor jou en aan die situatie is te zien hoe jij Allah mag aanbidden. Nu volgen een aantal voorbeeldsituaties.

Stel dat jij kinderen hebt dan is jouw aanbidding van Allah dat jij jouw kinderen onderhoudt, aandacht én liefde geeft. Dit is een verantwoordelijkheid die Allah jou heeft gegeven zodat je Hem indirect (via deze verantwoordelijkheid) kan aanbidden. Je mag dus niet je kinderen verwaarlozen omdat je graag Allah direct wil aanbidden door extra veel Qoran te lezen ten koste van je kinderen.

Stel dat jij nog thuis woont en je bent net afgestudeerd aan de hogeschool of universiteit. Je ouders komen niet rond als jij niet gaat werken. Maar jij wil heel graag full-time Qoran uit je hoofd leren. Dan heb je twee opties:

  1. Allah indirect aanbidden door te werken om je ouders te onderhouden
  2. Allah direct te aanbidden Qoran memoriseren om Allah direct te aanbidden

In dit geval moet je ervoor kiezen om Allah indirect te aanbidden door je ouders te onderhouden. Voor tijd die je overhebt kan je gebruiken om extra daden van aanbidding te verrichten zoals het memoriseren van de Qoran.

Stel dat je werkloos bent en je kan maar geen baan vinden dan is dat wellicht een teken dat Allah wilt dat jij Hem direct aanbidt door middel van extra daden van aanbidding zoals kennis opdoen, Qoran lezen, bidden, vasten etc.

5. Het hart van de werkende moslim

Al het bovenstaande wordt samengevat in een prachtig stuk door een van de meest briljante geleerde van de Islam.:

“Als je een docent, student of werknemer bent, dan is bezigheid daarmee gedurende dag beter dan de vrijwillige rituele (aanbiddingen) van het lichaam. Want de basis van de religie is de kennis waarmee de hoogachting van Allah’s Bevelen wordt bereikt én het voordeel dat bereikt wordt door het hebben van genade voor Allah’s schepping.

Dit is als je werkt in een bepaald beroepenveld en jij anderen onderhoudt – aangezien het nakomen van de rechten van degene die afhankelijk zijn van jou door middel van toegestane (halal) inkomen beter is dan de extra vrijwillige rituele aanbiddingen van het lichaam. Hierin, echter, dien je niet leeg te zijn van en weg te zijn van het gedenken van Allah (dhikr). Maar je dient te zijn zoals de blind toegewijde persoon is met zijn geliefde, die moet werken vanwege de noodzaak van dat moment. Dus, hij werkt met zijn lichaam, toch is hij afwezig van zijn werk en is zijn hart aanwezig bij zijn Geliefde.

– Hujjat al-Islam Imam Abu Hamid al-Ghazali, De Veertig Fundamenten van de Religie (Kitaab al-Arba’een Fi Usul al-Deen)

 Bronnen

  • De Wijsheden van Imam Ibn Ata’Allah, Commentaar en vertaling, Ustadh Mohammed Aarab, niet uitgegeven
  • De Veertig Hadith van al-Nawawi, vertaling en commentaar door Ustadh Mohammad Aarab, niet uitgegeven
  • De Veertig Fundamenten van de Religie, Hujjat al-Islam Imam Abu Hamid al-Ghazali
  • Het boek van Intenties Habib Muhammad bin ’Alawi al-’Aydarus

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *