Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Sahih Series » Seerah Series » 2. Een binding met de persoon van de Profeet Mohammed ﷺ – Seerah Series

2. Een binding met de persoon van de Profeet Mohammed ﷺ – Seerah Series

Kaaba Hadj Islam Kaaba

De vorige keer hebben we tijdens les 1 een goed begin gemaakt aan ons doel: ‘een levende en praktijkgerichte band met de Profeet ﷺ ‘. De lessen worden elke zaterdag van 14.00 tot 16.00 gegeven bij Minhaj ul Quran Den Haag. Instroom  is elk moment mogelijk. Kort samengevat is tijdens de tweede les stilgestaan bij het feit dat alle daden van aanbidding en alle verplichtingen gemakkelijk worden voor de mensen die een binding aangaan met de persoon van de Profeet ﷺ. Vele mensen hebben slechts een binding met zijn boodschap ﷺ. Maar wij weten dat de metgezellen hielden van de Profeet ﷺ om wie hij was. Op welke manier heeft de Profeet Mohammed ﷺ dit gecreëerd in de sahaba als inspiratie voor ons en hoe kunnen wij dit doen? We moeten de band herstellen met zijn persoon zodat het volgen van zijn boodschap makkelijker wordt voor ons.

Kaaba Hadj Islam Kaaba
“Als ik de Boodschapper van Allah ﷺ jou niet had zien kussen, dan had ik je nooit gekust” zei Sayyiduna Umar ibn al-Khattab tegen de Zwarte Steen in de Kaaba.

Navigeer je gemakkelijker door deze post:

2.1 Vier type bindingen met de Profeet ﷺ in de Qoran en hoe de Profeet ﷺ dit creëerde bij Sahaba

Diegene die geloven in hem, hem eren en respecteren, die de Noer volgen die met hem is neergedaald (de Qoran), dat zijn degenen die zullen slagen. – Qoran, 7-157.

We zien een viertal relaties:

  1. geloven in de Boodschapper ﷺ (imaan bi al-Rasoel)
  2. eren van de Boodschapper ﷺ (taᶜdhiem al-Rasoel)
  3. behulpzaam zijn aan de Boodschapper ﷺ (nusrat al-Rasul)
  4. gehoorzaam zijn aan de Boodschapper ﷺ (ittibaaᶜ al-Rasoel)

De eerste twee hebben te maken met de persoon van de Profeet ﷺ. De derde en vierde hebben te maken met de boodschap van de Profeet ﷺ. Let op, er zijn dus twee relaties: 1) met zijn persoon ﷺ en 2) met zijn boodschap. Alleen de boodschap volgen is incompleet, en alleen de persoon ook. Zowel een band met de persoon (iman en ta’dhiem) als een band met de boodschap (nusratu en ittibaa’  Rasul) zijn nodig voor een complete Imaan.  De uitdaging is om middels de Sirah deze eerste band met de persoon van de Profeet Mohammed ﷺ  te herstellen omdat er tegenwoordig vreemde fatawa te vinden zijn die tot doel hebben deze band te verslechteren.

Daden van aanbidding worden makkelijk door een band met de persoon van de Profeet ﷺ

Als je niet weet wat te doen als vijf keer per dag bidden niet lukt, is een gangbaar advies dat je krijgt: “Houd wudu (kleine rituele wassing) en denk aan de bestraffing als je niet bidt etc.”. Deze ‘medicatie’ is zwak en werkt vaak niet langer dan één of twee dagen. Maar de ware medicatie voor het niet vijf keer per dag bidden is het eerste deel van die binding met de Profeet ﷺ: een binding met zijn persoon.

Perfecte Imaan is een band met zijn boodschap én zijn persoon!

De Profeet ﷺ zei: “Niemand van jullie gelooft daadwerkelijk, niemands Imaan is perfect, totdat ik bij hem meer geliefd ben dan zijn ouders, kinderen en de gehele mensheid bij elkaar.”– Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasa’i, Darimi, Abu Ya’la en Shawkani leveren dit over. Deze Hadith is boven elke twijfel verheven. In een andere overlevering zegt de Profeet ﷺ: “dan zijn eigen familie, zijn bezittingen en de gehele mensheid bij elkaar”.

De Profeet ﷺ spoorde aan tot deze persoonlijke band

Kijk hoe Sayyiduna Umar zijn emotie uit: “Ik zweer bij Allah, u bent mij meer geliefd dan alles in de wereld, behalve mijn eigen leven”. De Profeet ﷺ zweerde toen ook: “Bij degene in wiens Handen mijn ziel is, niemand gelooft daadwerkelijk totdat ik meer geliefd ben [bij hem/haar]  dan zijn eigen leven”. Toen Sayyiduna Umar dit hoorde zei hij: “op dit moment zweer ik bij Allah, u bent u mij zelfs meer geliefd dan mijn eigen leven”. De Profeet ﷺ glimlachte en zei: “nu heb je het begrepen”.

Ik bid en vast omdat mijn held ﷺ dat ook deed!

Dan bidt je niet alleen omdat het verplicht is, maar omdat je held dat ook altijd deed. ‘Wie ben ik dan om dat te laten?! Mijn held gedroeg zich zo waarom zou ik dat niet doen?’ Dan is bidden, vasten en elke verplichting geen enkel probleem meer. Dit missen we in deze tijd. Dat dit vuur [van liefde] gaat branden is erg belangrijk. Wat er gekookt wordt op dat vuur maakt dan niet uit. Net zo is de aanvoer (vuur) van jouw Iman jouw liefde voor de Profeet ﷺ. Deze band creëren met hem ﷺ als persoon, is iets waar de Profeet ﷺ altijd mee bezig was bij zijn metgezellen (Sahaba).

De persoon van de Profeet Mohammed ﷺ is het ultieme bewijs dat Allah bestaat

De Mekkanen vroegen: “Wat is uw wonder Oh Mohammed, van waarachtigheid als profeet?” Wat is het bewijs vanuit de Qoran? “Ik heb mijn veertigjarige leven te midden van jullie doorgebracht. (Jullie kennen mijn persoonlijkheid). Is dat niet genoeg om over na te denken?” – Qoran.

Oftwel, de persoon van de Profeet ﷺ als ultieme bewijs voor het Bestaan van Allah.

2.2 De ultieme Imaan die de Profeet ﷺ achterliet bij de Sahaba

Kijk naar één van de laatste momenten dat hij ﷺ nog fysiek in leven was in deze wereld.  Imam Bukhari heeft deze Hadith maar liefst vier keer (!) overgeleverd. Maar ook imam Muslim en vele andere geleerden leverden dit over.  Anas bin Malik zegt: “De dag dat de Profeet ﷺ overleed ging Abu Bakr voor in het gebed”. Hij werd aangesteld door de Profeet ﷺ.  In de moskee van de Profeet ﷺ stonden honderden als niet duizenden Sahaba in rijen in het gebed. “Totdat de Profeet ﷺ opstond [vanuit zijn kamer] en het gordijn wegschoof bij het raam [dat uitkeek op de moskee waar de metgezellen in gebed waren]”. Zijn ﷺ huis (zie groen vlak in afbeelding hieronder) was onderdeel van de moskee en zo kon hij direct de moskee in lopen. Het gedeelte waar hij minimaal vijf keer per dag [heen en weer] liep voor het gebed heet ‘tuin van het Paradijs’ (Riyaḍ al-Djannah). Het is dus verheven tot een deel van het Paradijs [en dit is het gedeelte dat bedekt is met het groene tapijt op de onderstaande afbeelding].

Seerah leven van de Profeet Mohammed Abu Bakr
Rood: De plaats waar Abu Bakr voorging in het gebed. “De dag dat de Profeet vzmh overleed ging Abu Bakr voor in het gebed “

Opeens ging dus het gordijn van de Profeet ﷺ open. De metgezellen stonden in het gebed en zij merken dat er helemaal links iets gebeurde: “de Profeet ﷺ  schoof het gordijn weg en terwijl hij stond keek hij naar ons”. De Sahaba konden dit detail niet weten als zij in hun gebed naar voren bleven kijken zoals gewoonlijk.  “Alsof zijn gelaat ﷺ was als een open Qoran (schijnend, vol met licht) en de Profeet ﷺ glimlachte”. Let op, deze Sahaba waren in het gebed! Hoe konden zij dit weten?! Dit konden zij niet weten behalve als zij omkeken tijdens hun gebed en hun gezicht wendden naar links, waar het huis van de Profeet stond.

Seerah Mohammed leven van de Profeet vzmh vrede zij met hem
Rood: metgezellen in het gebed. Groen: plaats waar het gordijn open ging. ““Alsof zijn gelaat ﷺ was als een open Qoran (schijnend, vol met licht) en de Profeet ﷺ glimlachte” – Hadith

De Hadith gaat verder: “Wij stonden op het punt om onze gebeden te verbreken uit vreugde van het zien van de Profeet ﷺ. Sayyiduna Abu Bakr begon al terug te lopen”. Kan je nagaan wat voor situatie daar  aan de gang was?  Ze staan op het punt om terug te rennen naar de Profeet en Sayyiduna Abu Bakr loopt al achteruit. Om achter in de rij te staan, in de veronderstelling dat de Profeet ﷺ naar buiten komt lopen om het gebed te leiden. “De Profeet ﷺ gaf ons een teken (met zijn gezegende vinger of hand): maak jullie gebed af. De Profeet ﷺ liet het gordijn vallen en dat was de dag dat de Profeet ﷺ overleed”.

Denken aan de Profeet ﷺ is deel van het gebed!

Waarom verbrak het gebed niet? Want de gedachte aan hem is onderdeel van het gebed. Sterker nog, je doet de vredesgroet aan de Profeet ﷺ tijdens het gebed! De Profeet ﷺ wilde zien hoe sterk hun binding met hem was, want dat is de basis voor de overleving van hun Imaan.

De Sahaba wilden hun gebed verbreken op dat moment

Imam Bukhari levert een andere versie over van deze Hadith: “Er is geen enkel moment zo bijzonder geweest als dat moment toen wij zijn gezegend gelaat zagen”. Imam Muslim levert weer een andere versie over van deze Hadith: “Wij stonden op het punt om ons verstand te verliezen terwijl wij in het gebed waren. Uit vreugde dat de Profeet ﷺ naar buiten zou komen”.  Maar de versie van Imam Badjuri is ook heel bijzonder: “Sommigen van ons begonnen te dansen op één been tijdens het gebed vanwege de intense vreugde”.

2.3 De Sahaba konden niet leven zonder de Profeet ﷺ!

Eén van de metgezellen zei: “Als ik eenmaal thuis ben , dan moet ik aan u denken. En ik kan het geduld niet meer opbrengen om rustig te blijven zitten totdat ik bij u ben gekomen. Maar als ik denk aan mijn dood en uw ﷺ dood, dan moet ik denken aan het feit dat u hoog bij de Profeten zult zijn. En ik, als ik überhaupt binnen kom, ben bang dat ik u niet meer zal zien.”

De Profeet ﷺ bleef stil alsof hij wachtte op een antwoord van Allah. De Hadith gaat verder: “Totdat Djibriel (Gabriel) met een Qoranvers neerdaalde:”

“Diegene die Allah en zijn Boodschapper gehoorzaamt,  dat zijn degene die samen zullen zijn met de Profeten, Oprechten, Martelaren en Vromen.”- Qoran Nisa.

Oftewel, jij zult ook bij de Profeten zijn. En deze binding met de Profeet Mohammed ﷺ is belangrijk want je kan Allah niet volgen zonder deze band. Hoe moet je Allah volgen? Dat kan alleen door de Profeet ﷺ te volgen.

“Wie de Boodschapper volgt is exact alsof hij Allah heeft gevolgd.” – Qoran.

Een ander voorbeeld waarin tot uiting komt waar Sahaba aan denken is toen de Profeet ﷺ zei: “wat ik fijn vind uit jullie wereld is: parfum, [de karaktereigenschappen van] vrome vrouwen en het gebed wat de verkoeling is voor mijn oog”. Sayyiduna Abu Bakr zei toen: “ik heb ook drie zaken waar ik van houd. Ten eerste, een blik werpen op het gelaat van de Profeet ﷺ. Ten tweede, om al mijn bezittingen als sadaqa weg te geven aan de Profeet ﷺ. En [ten derde] dat mijn dochter huwt met de Profeet ﷺ”.

Waarom kust Sayyiduna Umar de zwarte steen (hajar al-aswad)?

Imam Bukhari, Muslim, Nasai’ en vele geleerden leveren over dat Sayyiduna Umar tegen de Zwarte Steen (die in de Kaaba zit) zei: “Ik weet dat jij slechts een steen bent. Jij kunt mij geen enkel voordeel brengen en op geen enkele manier tot nadeel zijn. Maar als ik de Boodschapper van Allah ﷺ  jou niet had zien kussen, dan had ik je nooit gekust”. Zijn reden was het feit dat de Profeet ﷺ dat deed.

Kaaba Hadj Islam Kaaba
Rood vlak onder het pijltje: de Zwarte Steen, wat wit uit het Paradijs kwam maar zwart werd door de zondes van de mens.

 Shari’a van liefde

Alle Sahaba keken naar beneden omdat het moeilijk was om de Profeet ﷺ recht aan te kijken vanwege de intensiteit van het licht [dat van hem ﷺ afstraalde]. Niemand hief zijn blik op behalve Sayyiduna Abu Bakr en Umar (die constant naar hem keken). Zij keken naar hem en hij naar hun. Zij glimlachten naar hem en hij naar hun. Tijdens de lezing glimlachen en blikken van liefde: Dat is onze sha’ria! Shari’a van liefde voor de Profeet ﷺ.

Daarom zei Ala Hazret Ahmad Rida Khan:

Hoe belangrijk de takken ook zijn, die ontspruiten uit een stam.

Die eigenlijke stam is gehoorzaamheid aan deze drager van de Kroon (e.a. Koning, de Profeet ﷺ).

Andere uitspraken van Sahaba

Abu Hurayrah zei tegen de Profeet ﷺ: “Als ik u zie dan brengt dat mij vreugde en mijn ogen komen tot rust”. Toen de Profeet ﷺ overleed kon Sayyiduna Bilal geen adhan meer geven uit verdriet en daarom trok hij weg uit Madina. Bilal stopte met de Adhan! De Sahabi Anas ibn Malik zei: “er gaat geen nacht voorbij of ik aanschouw daarin mijn geliefde [Boodschappper] in mijn droom”. Toen begon hij te huilen. Amr ibn al Aas: “Er is niemand op deze wereld die mij meer geliefd is dan de Boodschapper van Allah ﷺ”.

We weten dat het overlijden van Sayyiduna Abu Bakr veroorzaakt werd door zijn verdriet om het overlijden van de Profeet ﷺ (Sabab mauti Abi bakr mawtu Rasul Allah – Tārikh al-Khulafah, imam Suyuti). Zijn verdriet was zo groot [dat hij eraan overleed]! Moge Allah tevreden zijn met hem. De Sahaba zeiden: “Wij hebben Fatima nooit meer zien lachen na het overlijden van de Profeet ﷺ”.  Zes maanden na zijn ﷺ overlijden overleed zij (moge Allah tevreden met haar zijn).  Één van de Sahaba vroeg op het moment dat hij hoorde over het overlijden van de Profeet : “Oh Allah, maak mij blind zodat ik na mijn geliefde Profeet ﷺ niemand anders meer hoef te aanschouwen (zodat dat het laatste beeld op mijn netvlies is)”. De Sahaba zeiden dat hij direct blind werd. Kan je nagaan wat hun emotie was?  Als de Sahaba de Profeet Mohammed ﷺ mistten bracht Sayyidatuna Maymuna zijn ﷺ spiegel. En dan keken zij daarin en zagen zij niet hunzelf maar de reflectie van de Profeet ﷺ en zo kwamen zij tot rust.

Na de slag van Uhud was foutief nieuws verspreid dat de Profeet ﷺ was gedood op het slagveld. In heel Madina was een situatie van angst en verdriet.  Een van de vrouwen van de Ansar kreeg te zien dat na de slag van Uhud haar zoon, vader én echtgenoot waren vermoord. Maar het enige wat zij bleef vragen was: “Hoe is [het met] de Profeet ﷺ?”. Toen zeiden de mensen opeens: “daar, voor je [is de Profeet ﷺ]”. Zij pakte toen een zoom van het gewaad van de Profeet ﷺ en ze zei tegen hem: “moge mijn ouders voor u geofferd worden. Geen enkele probleem is voor mij groot nu ik u heb gezien”.

Dit is de les die we [in deze tijd weer] moeten leren! Er zijn mensen die opstaan tegen beledigingen jegens de Profeet ﷺ. Maar voordat je dat doet vraag jezelf: wat is jouw echte binding, is er daadwerkelijk een binding met de Profeet ﷺ. of ben je alleen maar een show aan het opvoeren?

2.4 Selecteer docenten zoals Imam Malik deed: op basis van hun liefde voor de Profeet ﷺ

Imam Malik (grondlegger van de Maliki wetschool) zei: “Ik heb nooit gestudeerd bij Imam Ayoeb Sakhtiyani, ik hield me op de achtergrond. Als de Profeet ﷺ ter sprake kwam begon hij te huilen. Hij huilde zo erg dat anderen en ik ook daardoor geraakt werd. Ik moest daardoor ook huilen. Pas toen ik dat had gezien begon ik mijn studie bij hem!”

Bij welke instelling of groep moet jij studeren?

Imam Malik selecteerde zijn docenten op basis van hun liefde voor de Profeet ﷺ. Selecteer ook daarop voordat je een docent neemt. Kijk hoe groot zijn liefde voor de Profeet ﷺ is en studeer daar. Kijk naar dat en niet naar het aantal publicaties of studenten die hij heeft.

Dit is nog steeds een inleiding. Wij willen dat vuur van liefde voor de Profeet ﷺ aanwakkeren zodat de rest van ons leven gemakkelijk wordt. Als die liefde er niet is, dan kan je studeren, boeken lezen en Quran lezen wat je wilt, maar je imaan is niet veilig. Als informatie ilm wordt, dan zakt informatie naar het hart, zodat het emotioneel en spiritueel wordt. Spiritualiseren is informatie combineren met emotie.

Wat nu?

Deze levende band met de persoon van de Profeet ﷺ wordt niet verkregen uit boeken of op het internet. Dit wordt ontwikkeld in gezegend gezelschap. Wat weerhoudt jou ervan om de lessen te bezoeken? Bekijk de Sahih Islamagenda voor actuele Islam lessen, cursussen en lezingen van Ustadh Tasneem en andere klassieke geleerden.

 

Auteursprofiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *