Geleerden Ash'ari en Maturidi

In de Naam van Allah, 
De Barmhartige, de Meest Genadevolle.
Alle lof is enkel voor Allah, de Schepper der werelden.
Vredesgroeten en eeuwigdurende verheffing in status
voor onze Profeet Mohammed ﷺ.

De geleerden van de gemeenschap (Oemmah) van de Profeet Mohammed ﷺ  zijn de sterren van de hemelen: door middel van hen worden degenen geleid die in de duisternis van complexiteit verkeren en verward worden door de verschillende aanwijzingen.

De weg van de Ash’aris en zij die het met hen eens zijn van de Ahl al-Sunnah is de weg van de absolute overgrote meerderheid van de Oemmah (al-sawaad al-a’dham) en de senioren van vroomheid – zoals eerder is geciteerd. Dit is zo, omdat de weg van de Ash’aris in het natuurlijk verlengde ligt van de weg van de metgezellen (sahaba), hun volgers (tabi’un) en hun volgers (tabi’ al-tabi’in).

Er is geen enkele wetenschap waarin zij niet de leiders waren; zij hebben geen enkele deur van kennis onbetreden achtergelaten. In elke wetenschap van de Shari’a en andere wetenschappen hebben zij een enorme invloed gehad.

Meer informatie over wat Ash’ari en Maturidi inhoudt, lees hier: 3. Wat betekent Ash’ari en Maturidi? – Aqeedah Series

De senior Tafsir geleerden van de Oemmah van de Ash’aris en Maturidis

 • De respectabele Imam, uitlegger (mufassir) van de Qoran, Hadith geleerde, Imam al-Qurtubi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van al-Jami’ li-ahkam al-Qoran. Zijn voortreffelijke exegese is welbekend. In dit werk levert hij de opinies over van alle vrome voorgangers (salaf). Al-Dawudi zei in zijn Tabaqat: ”Het behoort tot de meeste nobele in uitleg en het beste in profijt”.
 • De Imam, Hadith meester en uitlegger (mufassir) van de Qoran, Abu al-Fida Isma’il ibn Kathir – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Tafsir al-Qoran al-‘Azim, al-Bidayah wal-Nihaya en andere boeken. Het wordt vermeld dat hij expliciet heeft gezegd Ash’ari te zijn. Sterker nog, hij werd als hoofd geplaatst van Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah; één van de voorwaarden van de initiële schenker was dat alleen een Ash’ari de leiding ervan mocht nemen.[1]Zie: al-Tabaqat al-Kubra, 10:200, 398. Daarnaast zijn er in zijn Tafsir verklaringen van de Tanzeeh van Allah (Verhevenheid boven het lijken op Zijn schepping) en verwerping van zij die de uiterlijke betekenissen (dhahir) van de meervoudig interpreteerbare teksten (mutashabihaat) nemen, zoals wij al aangaven in zijn uitleg op de woorden van Allah: “Toen deed Hij istawa boven Zijn Troon”. Net zo zijn nog andere duidelijk aanwijzingen in zijn exegese dat hij van de Ahl al-Sunnah was: een Ash’ari.
 • De Imam en respectabele Qoran uitlegger, het voorbeeld van alle exegeten, Ibn ‘Atiyya al-Andalusi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Tafsir al-Muharrar al-Wajiz. Abu Hayyan al-Andalus zei over hem: ”Hij is de meeste nobele van de schrijvers van Qoran exegese (tafsir) en de beste van hen die het op zich namen om het te onderzoeken en te registreren.”[2]Muqaddima al-Bahr al-Muhit.
 • Imam Abu al-Hayyan al-Andalusi – Moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van al-Bahr al-Muhit wal-Nahr al-Mad min al-Bahr. Hij is het betrouwbare bewijs en de taalkundige die verder geen introductie behoeft.
 • De Imam van de voorhoede, Imam Fakhr al-Din al-Razi – Moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Tafsir Mafatih al-Ghayb. Hij was een Qoran exegeet (mufassir), een theoloog (mutakallim), dé imam van zijn tijd en de onovertrefbare van zijn periode. Hij was een doorn in het oog van de innoveerders (mubtadi’a) en het getrokken zwaard tegen de mensen van dwaling en ketterij (ilhad).
 • De Imam, Qoranexegeet, Hadith meester, de herlever van de Soennah, al-Baghawi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van het boek Sharh al-Sunnah. Zijn exegese is gevuld met datgene wat de doctrine van de Ahl al-Sunnah bewijst en het is gevuld met de figuurlijke interpretatie (ta’weel) van de meervoudig interpreteerbare teksten (mutashabihaat).
 • De Imam en Qoranexegeet, Abu Layth al-Samarqandi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Bahr al-Ulum, Tanbih al-Ghafilin en Bustan al-Arifin. Hij kreeg de bijnaam ‘De Imam van (goddelijk) leiding’.
 • De Imam en Qoranexegeet, al-Wahidi: Abu al-Hasan Ali al-Naysaburi. Hij was de leidende geleerde van zijn tijd in grammatica en Qoran exegese. Hij was een Sunni Ash’ari van de Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah. Hij is de auteur van vele nuttige werken en prachtige verwijzingen. Hij heeft een boek over de omstandigheden achter de Openbaring (asbab al-nuzul) geschreven en dat is het meest beroemde boek over dat onderwerp.
 • De Imam en Qoranexegeet, Abu al-Thanaa’ Shihaab al-Din al-Alusi al-Husayni al-Hassani – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij was de zegel van de Qoran exegeten en de crème de la crème van de Hadith geleerden, zo is hij beschreven door Shaykh Bahja al-Baytar. Hij zei ook over hem: “Hij – moge Allah tevreden met hem zijn – was een van de meeste unieke van de wereld. Hij sprak de waarheid en week nooit af van waarheidsgetrouwheid; hij hield stevig vast aan de Sunnah en bleef weg van problemen.”[3]Hilya al-Bashar, 3:1450.
 • De Imam en Qoranexegeet, Imam al-Samin al-Halabi – Moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Al-Durr al-Masun.
 • De Hadith meester en Qoranexegeet, Jalal al-Din al-Suyuti – moge Allah tevreden met hem zin. Hij is de auteur van al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bil-Ma’thur (en deels van de bekende Tafsir al-Jalalayn).
 • De Imam, al-Khatib al-Shirbini – Moge tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van al-Siraaj al-Munir.

Er zijn vele andere tafsir geleerden die waren van de Ahl al-Sunnah: Ash’aris en Maturidis. De bovenstaande lijst bevat zijn slechts de Imams die na Imam al-Ash’ari zijn gekomen en zijn verwoording hebben geaccepteerd. We hebben het niet eens gehad over de Shaykh en het hoofd van de geleerden van Tafsir van Qoran, de Hadith meester Imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij was een tijdgenoot van Imam al-Ash’ari, maar overleed wel eerder. Het is niet vergezocht om te stellen dat hij bepaalde werken van Imam al-Ash’ari heeft gezien en er voordeel uit heeft gehaald; zeker gezien het feit dat zij in dezelfde stad leefden.

Wie goed kijkt in de exegese (tafsir) van Imam al-Tabari zal zien dat dit niet vergezocht is. Het is authentiek overgeleverd van hem dat hij soms figuurlijke betekenissen (ta’weel) toekende aan de Verzen met meerdere betekenissen (mutashabihaat) en hij citeert en ondersteunt sommige figuurlijke betekenissen (ta’weel) van de Salaf, de metgezellen en hun volgers. Derhalve is het niet vergezocht om te stellen dat hij zichzelf toegeschreven zou hebben aan Imam al-Ash’ari in datgene wat ons niet heeft bereikt van zijn boeken. In de geschiedenisboeken wordt vermeld dat de hele Ahl al-Sunna van de Islamitisch wereld bijeenkwam om Imam Abu l-Hasan al-Ash’ari en Imam Abu Mansur al-Maturidi te steunen en te verdedigen. Wellicht wordt deze aanname van ons versterkt door de (kritische) positie die sommige fanatieke Hanbali’s hebben tegen Imam ibn Jarir al-Tabari.

Ongeacht het voorgaande is het voldoende voor ons dat Imam ibn Jarir al-Tabari in overeenstemming was met de geloofsleer van het verklaren van de Tanzeeh van Allah (d.w.z. verheven in die zin dat Allah niet op Zijn schepping lijkt). Dus het is voldoende om Imam Ibn Jarir al-Tabari op te nemen in de bovenstaande lijst van tafsir geleerden; sterker nog, hij behoort tot de voorhoede! Wat van belang is, is de inhoud van de geloofsleer van de Ahl al-Sunnah wa-Jama’ah, ongeacht of iemand zich daarna in verwoording toeschrijft aan Imam al-Ash’ari of niet.

Latere Ash’ari Tafsir geleerden

 • Sayyid Qutb, schrijver van fi zilal al-Qoran.
 • De erudiete geleerde Shaykh al-Tahir bin Ashur. Hij is auteur van het immense werk al-Tahrir wal-Tanwir.
 • De Ustadh en roeper naar Allah, Shaykh Sa’id Hawwa – moge Allah tevreden met hem zijn. De auteur van al-Asaas fi al-Tafsir.
 • Shaykh Muhammad Mutawalli al-Sha’rawi, wie in zijn tijd, in één adem werd genoemd met de Qoran. 
 • Professor Shaykh Wahba al-Zuhayli. Hij is schrijver van al-Tafsir al-Munir, al-Fiqh al-Islami en vele andere nuttige boeken.

Senior Hadith geleerden en meesters van de Oemmah van de Ash’aris en Maturidis

 • Imam Abu al-Hasan al-Daraqutni – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij was de Imam van zijn tijd en overleverde naar anderen die niet zijn gelijken waren. Hij verhaal met Imam al-Baqillani is genoeg om vast te stellen dat hij de weg van al-Ash’ari volgde.[4]Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 255; Siyar ‘Alaam al-Nubalaa, 17:558 (in de biografie van de Hadith meester, Abu Dharr al-Harawi); en Tadhikra al-Huffaz, 3:1104.
 • Imam Abu Nu’aym al-Asfahani – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van Hilya al-Awliya’ en hij behoorde tot de tweede rang van al-Ash’aris volgers. Hij was van de rang van Imam al-Baqillani, Ustadh Abu Ishaq al-Isfrayini, al-Hakim en ibn Furak – moge Allah tevreden zijn met hen allen.[5]Zie: Tabyeen Kadhib al-Muftari, p. 255; Al-Tabaqat al-Kubra, 3:330; en de twee gebeurtenissen die al-Asfahaani overkwamen zoals vermeld is door al-Dhahabi in Siyaar ‘Alaam al-Nubala, 18:41, 459.
 • Imam Abu Dharr al-Hawari: Abdullah ibn Ahmad – moge Allah tevreden met hem zijn. Al-Hafiz ibn Asakir rekende hem tot de derde rang, zij die namen van de gezellen van al-Ashari’s gezellen.[6]Ibid.
 • Imam Abu Tahir al-Silafi – moge Allah tevreden met hem zijn.[7]Zie: Al-Tabaqat al-Kubra, 3:372.
 • Imam al-Hakim al-Naysaburi. Hij is auteur van al-Mustadrak ‘ala al-Sahihayn. Hij is de Imam van de traditionele moslims (de ware Ahl al-Hadith) in zijn tijd en zijn naam behoeft geen introductie. De geleerden zijn het erover eens dat hij een van de meest geleerde imams was door middel van wie Allah de religie heeft beschermd. Al-Hafiz ibn Asakir rekende hem tot de tweede rang: de gezellen van zij die direct kennis namen van Imam al-Ash’ari.[8]Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 227.
 • Imam ibn Hibban al-Busti. De auteur van Sahih ibn Hibban.
 • Imam Abu Sa’d ibn al-Sam’ani[9]De Sam’ani familie zijn allen Asha’ris of Maturidis. – moge Allah tevreden met hem zijn. De auteur van al-Ansaab.[10]Zie: Al-Tabaqat: 3:372.
 • Imam Abu Bakr al-Bayhaqi– moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van vele boeken die over de hele wereld verspreid raakten en die goed worden ontvangen bij vriend en vijand.
 • Imam Ibn ‘Asakir– moge Allah tevreden met hem zijn. De auteur van het encyclopedisch werk Tarikh Dimashq.
 • Imam Khatib al-Baghdadi – moge Allah tevreden met hem zijn. Al-Hafiz ibn Asakir rekende hem tot de voorhoede van de vierde rang.[11]Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 268.
 • Imam Muhyi al-Din Yahya bin Sharif al-Din al-Nawawi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is auteur van vele boeken waarvoor Allah acceptatie heeft geplaatst over de hele wereld. Boeken waaronder Riyadh al-Salihin, al-Arba’een al-Nawawiyyah, Kitaab al-Adhkar, Sharh Sahih Muslim en vele anderen.
 • Imam Salah al-Din khalil bin Kilkuldi al-Ala’i – moge Allah tevreden met hem zijn. Een van de vroege Hadith meester die geen gelijke had in zijn tijd.
 • Shaykh al Islam Imam Abu Amr bin al-Salah – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij was de eerste die werd aangesteld als hoofd van de Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah, waar als voorwaarde werd gesteld dat alleen Ash’aris de leiding mochten nemen.
 • Imam al-Kirmani: Shams al-Din Muhammad bin Yusuf – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van een welbekende uitleg op Sahih Bukhari.
 • Imam al-Mundhiri – moge Allah tevreden met hem zijn. De auteur van al-Targhib wal-Tarhib.
 • Imam al-Ubbi – moge Allah tevreden met hem zijn. De auteur van een uitleg op Sahih Muslim.
 • Imam Amir al-Mu’minin fi l-Hadith, Ibn Hajar al-Asqalani – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van de beste uitleg van Sahih Bukhari: Fath al-Bari. Vanwege het hoge niveau en de voortreffelijkheden van het boek wordt gezegd dat er geen migratie meer nodig is voor het vergaren van gezegende kennis na de Fath(al-Bari)![12]Dit is gehaald uit de Hadith van de Profeet ﷺ: Er is geen migratie na de overwinning [fath] (van Mekka), maar wat verblijft is de inspanning [jihad] en goede intentie.” (Al-Bukhari). Wat er … Lees verder
 • De Imam en Hadith meester, al-Sakhawi – moge Allah tevreden met hem zijn. 
 • De Imam en Hadith meester, al-Suyuti – moge Allah tevreden met hem zijn.
 • Imam al-Qastalani – moge Allah tevreden met hem zijn – een uitlegger van Sahih Bukhari.
 • De Imam en Hadith meester, Imam al-Munawi – moge Allah tevreden met hem zijn.

Er zijn nog vele andere Hadith meesters van de Oemmah die van de Ahl al-Sunna waren: de Ash’ari en de Maturidis.

Imam Taj al-Din al-Subki zei: “En dat (de geloofsleer volgens de formulering van imam al-Ash’ari) de geloofsleer is van de Hadith geleerden van toen en van nu!”[13]Al-Tabaqat, 4:32.

De senior juristen (fuqaha) van de Oemmah van de Ash’aris en Maturidis

Al Hafiz ibn Asakir – moge Allah tevreden met hem zijn – zei:

“De meeste geleerden van alle landen zijn hierop (de weg van Imam al-Ash’ari) en de Imams van de hoofdsteden in alle eeuwen roepen hiertoe, …is er geen jurist van de Hanafis, Malikis en Shafi’is behalve dat hij zich toeschrijft eraan, tevreden is met de prijzenswaardige inspanningen voor de religie van Allah of de immense kennis prijst die erin gevonden wordt?”[14]Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 410.

Imam Taj al-Din al-Subki zei:

“Shaykh al Islam, Izz al-Din ibn Abd al-Salaam noemde dat er over zijn (Ash’ari) geloofsleer unanieme overeenstemming (ijmaa’) was bij de Shafi’i’s, Maliki’s, Hanafi’s, en de vrome Hanbali’s. (Hij zei) dat zijn tijdgenoten het met hem eens waren, waaronder Shaykh van de Maliki’s in zijn tijd, Abu ‘Amr ibn al-Hajib, en de Shaykh van de Hanafi’s, Jamal al-Din al-Hasiri.”[15]Al-Tabaqat, 3:365.

Imam Abu al-Muzaffar al-Isfrayini – moge Allah tevreden met hem zijn – zei: 

“En de wetenschap van jurisprudentie (fiqh) en de specialisten die er diep in duiken (tabahhur) zijn de traditionalisten (ashaab al-hadith) en de mensen van analogie (ashaab al-ra’yi).”[16]Al-Tabsir fi al-Din, p. 189.

De uitspraken van deze nobelen zijn afdoende voor het noemen van de namen van alle geleerden die de sterren van de hemelen overtreffen in aantal en rang. Wie alle namen zou willen opsommen, kan terug gaan naar de biografieën van de juristen om de waarheid te zien van wat wij zeggen.

De notabele geleerden van taal en literatuur van de Ash’aris en Maturidis

Imam Abu Muzaffer al-Isfariyini – moge Allah tevreden met hem – zei:

“Het totaal van de Imams van grammatica (nahw) en taalkunde (lugha) van de mensen van Basra (bisriyin) en Kufa (kufiyin) van de Islamitische Dawla (de Abbasiden staat) waren van de Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah en ook de traditionalisten en de mensen van analogie. Tevens is er geen enkele Imam van de Imams van literatuur (adab) behalve dat hij hevig afkeur had voor de mensen van slechte innovaties en zelf ver verwijderd was van hun innovaties. Dit zijn geleerden zoals Khalil ibn Ahmad, Yunus ibn Habib, Sibawayh, al-Akhfash, al-Zadjaadj, al-Mubarrid, Abu Hatim al-Sijistani, ibn Darid, al-Azhari, ibn Faris en al-Faraabi.

Hetzelfde is met betrekking tot de geleerden van grammatica en taalkunde, zoals: al-Kasaa’i, al-Farraa, al-Asma’i, Abu Zayd al-Ansari, Abu ‘Ubayda, Abu ‘Amr al-Shaybani, Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallaam. Er is geen enkele persoon te midden van de vroege literatuur meesters die het eens was met de innovaties van de mensen van vergeefse verlangens…, en degene die besmet is met ook maar iets ervan, daarvan is het niet toegestaan om van hem de fundamenten van de taal over te leveren noch de betekenissen van grammatica. Hij wordt ook niet vertrouwd in de interpretaties van overleveringen of de exegese van ook maar een enkel Vers uit het Boek van Allah, de Verhevene.”[17]Al-Farq bayn al-Firaq, p. 183; Ithaaf al-Saada al-Muttaqin, 2:102.

Dit waren de vroege geleerden van de taalkunde (lugha), grammatica (nahw) en literatuur (adab). Na hen kwamen Imams en zij volgden hetzelfde rechte pad in geloofsleer zonder falen of vervalsing, zoals Imam al-Anbaari, Ibn Sida en de auteur van de al-Mukhassas in taalkunde (lugha), ibn Manzur de auteur van Lisaan al-‘Arab, al-Jawhari de auteur van al-Sihaah, al-Majd al-Fayruzabadi de auteur van al-Qamus al-Muhit en al-Mutada al-Zabidi de auteur van Taaj al-‘Arus.

Van de geleerden van grammatica (nahw) was Muhammad ibn Malik, de auteur van het bekende Alfiyyah ibn Malik in grammatica en de uitleggers zoals Ibn ‘Aqil en Ibn Hishaam en anderen, zonder wiens boeken en werken geen enkele student of docent (van de Arabische taal) kan. Zij allen waren op de geloofsleer van de Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah: de Ash’aris, de Maturidis en degene die het met hen eens waren.

Schrijvers van de Profetische biografieën (Seerah) van de Ash’aris en Maturidis

Imam Abu Muzaffer al-Isfariyini – moge Allah tevreden met hem – zei: “Wat betreft de wetenschappen gerelateerd aan de veldslagen, biografieën, geschiedenis en het onderscheiden van hetgeen betrouwbaar en onbetrouwbaar is, is er geen een van de mensen van slechte innovaties die hier een leider in is. Dit (d.w.z. leiderschap in deze wetenschappen) is specifiek voorbehouden aan de Ahl al-Sunnah wal-Jama’ah.”[18]Ibid

Sommige van de geleerden van de Ash’aris en Maturidis wiens boeken over veldslagen en biografieën wereldbekend zijn:

 • Imam al-Bayhaqi– Moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef Dalaa’il al-Nubuwwa.
 • Imam Abu Nu’aym al-Asfahani – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef een boek dat Dalaa’il al-Nubuwwa heet.
 • Qadi ‘Iyaad – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef al-Shifa, een boek over de Profetische karakteristieken en staten, die geen gelijke kent.
 • Imam ibn al-Jawzi[19]Onze intentie is om hier die imams te noemen die Imam al-Ash’ari volgen of in overeenstemming waren met hem zoals Ibn al-Jawzi. Hij was geen Ash’ari; hij was echter in overeenkomst met … Lees verder – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef al-Wafa bi Ahwal al-Mustafa.
 • Imam al-Halabi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij is de auteur van al-Sira al-Halabiyyah genaamd: Insaan al-‘Uyun.
 • Imam al-Suhayli – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef al-Rawd al-Unuf.
 • Imam al-Qastalani – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef al-Mawaahib al-Laduniyya.
 • Imam al-Salihi al-Dimashqi – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij schreef Subul al-Huda wal-Rashaad.

De werken van deze imams worden vertrouwd voor referenties over de biografie van al-Mustafa ﷺ (de uitverkorene). Zij waren allemaal op de Ash’ari en Maturidi geloofsleer, volgend op de vroege auteurs die boeken samenstelden over de Profetische biografie, zoals Ibn Ishaq, al-Waqidi, Ibn Sa’d, Ibn Hishaam en anderen van de senior geleerden van de Profetische biografie en veldslagen.

De notabele geleerden van geschiedenis van de Ash’aris en Maturidis

Hetzelfde kan gezegd worden over de geleerden die boeken schreven over geschiedenis (tarikh). De meeste van hen waren Ash’aris en Maturidis, zoals de Imam en Hadith meester ibn Asakir die Tarikh al-Dimashq schreef, Imam ibn al-Jawzi die al-Muntazam schreef en Imam al-Khatib al-Baghdadi die Tarikh Bagdad schreef, Ibn Khaldun en Ibn Athir.

Onze intentie is om de imams te tonen die imam al-Ash’ari volgden of het eens waren met hem zoals Ibn al-Jawzi. Hij was geen Ash’ari, maar hij was het eens met hun geloofsleer. Zijn kritiek op Imam al-Ash’ari, zoals wij dat geloven, is het resultaat van interpolaties die werden gedaan in de Imam’s boeken in Bagdad. Hoogstwaarschijnlijk vormde Imam al-Jawzi zijn opinies over Imam al-Ash’ari gebaseerd op deze geïnterpoleerde werken. Eenieder die leest welke kwesties Imam ibn al-Jawzi toeschrijft aan de Imam zal het eens zijn met wat wij hier stellen.

De notabele geleerden van biografieën van de Ash’aris en Maturidis

Hetzelfde kan gezegd worden over de Imams die biografieën schreven, zoals Imam al-Safadi in zijn boek al-Wafi fi al-Wafiyaat (die hij heeft samengevat in zijn boek A’yaan al-’Asr) en voor hem Imam al-Baakharzi die Dimya al-Qasr schreef, Ibn Shakir al-Kutubi die Fawat al-Wafiyat schreef, Ibn Khallikaan al-Shafi’i die Wafiyaat al-A’yaan schreef en de auteurs die de biografieën schreven van de geleerden van de wetscholen en de auteurs die biografieën geschreven naar gelang generaties, zoals al-Durur al-Kaamina en Inbaa l-Khamr – beiden door al-Hafiz ibn Hajar -, al-Daw al-Laami’ door al-Hafiz al-Sakhaawi, Mi’raat al-Zaman door Sibt ibn al-Jawzi, Mi’raat al-Jinan door al-Yaafi’i, Khulaasa al-Athar door al-Muhibbi, Silk al-Dirar door al-Muraadi, al-Kawaakib al-Saa’ira door al-Ghazzi en vele anderen.

Andere genres van literatuur verbonden aan de bovenstaande zijn genealogie (ansaab) en biografie, zoals al-Ansab door Imam al-Sam’aani, Mu’jam al-Buldan door Yaaqut al-Hamawi, Mu’jam Ma Istu’jima door al-Bakri, en vele anderen. Deze auteurs waren allemaal Ash’aris of Maturidis.

In al het bovenstaande hebben wij volstaan met alleen het noemen van zij die welbekend zijn. Anders zou het niet mogelijk zijn (om ze allemaal op te sommen). Al deze geleerden wiens namen wij hebben genoemd en wiens boeken wij hebben opgesomd- of ze nou gingen over de Qoran en zijn aanvullende wetenschappen- Hadith, jurisprudentie (fiqh), fundamenten van jurisprudentie (usul), Arabisch, geschiedenis (tarikh), veldslagen (ghazawat), biografieën; zij vertegenwoordigen allemaal de belangrijkste referentiewerken in de islamitische bibliotheek waar geen enkele student of onderzoeker zonder kan, ongeacht welke wetenschap dat ook is.

In totaliteit: de geschiedenis is de grootse getuige en het verschaft de beste getuigenis dat de Ash’ari en Maturidi scholen (en zij die het met het eens waren van de Ahl al-Sunna) – met al hun groepen – de overgrote meerderheid vertegenwoordigen! Waar je ook heen gaat in de islamitische wereld – zij het in het noorden, zuiden, oosten of het westen – je zal zien dat de vlaggen van de Ahl al-Sunnah het hoogst zijn. Het maakt niet uit hoe ver je teruggaat in de geschiedenis, je zal altijd zien dat hun pad het dominante pad was over alle anderen; en dit is vanwege de Hadith van de Profeet ﷺ: “Mijn Oemmah zal nooit overeenstemmen op dwaling.”

De gerenommeerde instituten van kennis van de Ash’aris en Maturidis

In aanvulling hierop, worden hierna de gewaardeerde instituten van kennis dat het licht hebben verspreid naar de gehele mensheid vermeld, zoals al-Azhar Universiteit in Egypte, al-Qarawiyin in Marokko, al-Zaytuna Universiteit in Tunesië, al-Jami’ al-Umawi in Damascus, Nadwa al-Ulema in India en andere bakens van wetenschappen rondom de islamitische wereld – zij hanteerden allemaal de Ash’ari of Maturidi geloofsleer.

Voor hun waren er andere scholen in de islamitische wereld die de islamitische beschaving vestigden, zoals de Nizaamiyyah scholen die toegeschreven worden aan de Vizier Nizaam al-Mulk. Er waren zoveel afdelingen van de Nizaamiyah school dat er gezegd wordt dat elke stad in Irak en Khorasan er één had. Dit is een van de belangrijkste redenen voor het verspreiden van de Soennitische geloofsleer. De grootste Nizaamiyyah school was gevestigd in Bagdad en het was in die tijd de grootste universiteit ter wereld.[20]Zie: Fatawa al-Tantawi 2:253. Aan de leiding ervan stond Imam Abu Ishaq al-Shirazi – moge Allah tevreden met hem zijn – en de Nizaamiyah van Nisapour stond onder leiding van Imam al-Juwayni – moge Allah tevreden met hem zijn.

Van deze verheven bouwwerken van kennis die het grootste effect hadden op de geschiedenis van de Islam is de Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah school, waar het een voorwaarde voor de leiding was dat het alleen mocht door iemand die een Ash’ari was. De eerste persoon die de leiding had, was al-Hafiz ibn al-Salaah – moge Allah tevreden met hem zijn. Hij werd opgevolgd door Imams na hem, zoals de rabbani Imam al-Hafiz Yahya bin Sharaf al-Nawawi – moge Allah tevreden met hem zijn, al-Hafiz Jamal al-Din al-Mizzi, al-Hafiz al-Taqi al-Subki, al-Hafiz ibn Kathir en vele anderen. Een ontelbare groep van geleerden studeerde af aan dit instituut en het bleef doorgaan met het leveren van geleerden, Imams, Hadith meesters, juristen en reciteert voor vele generaties die volgden. 

Shaykh Muhammad Muti’ al-Hafiz zei:

“Dit ging door tot de elfde eeuwen toen zwakte erin begon te verschijnen – wat een algemeen fenomeen was over de islamitische wereld – totdat Allah hiervoor twee nobele geleerden heeft voorbereid, die door middel van hun inspanningen in staat waren om de school (Dar al-Hadith al-Ashrafiyyah) te herstellen naar hun eerdere staat. Bijeenkomsten van kennis en de recitatie en overlevering van Hadith gingen hier weer door vanaf het jaar 1272 AH. Dat was dankzij de inspanningen van Shaykh Yusuf al-Maghribi en de hulp van Emir ‘Abd al-Qadir al-Jazaa’iri – die de school heropende door het lezen van Sahih Bukhari.

Het was alsof hun werk een voorhoede was op de verschijning van de hernieuwde (mujaddid) van de veertiende eeuw: de grote Hadith geleerde Shaykh Muhammad Badr al-Din al-Hassani die de rol van hoofdgeleerde van de school nam en de school terugbracht naar zijn vorige eer, glorie en trots. Aan Dar al-Hadith en aan de voeten van de grootste Hadith geleerde (Badr al-Din al-Hassani) werden de geleerden geproduceerd van de Levant (Bilaad al-Shaam: Palestina, Jordanië, Libanon, Syrië en omstreken). Er is vandaag de dag geen enkele geleerde of student van kennis in Damascus of hij is zijn student of een student van een van zijn studenten.”[21]Dar al-Hadith al-Ashrafiyya bi-Dimashq.

De notabele helden en hernieuwers van de Oemmah van de Ash’aris en Maturidis

Een ander bewijs wat gebruikt kan worden om te bewijzen wat de status is van de geëerde Ash’aris en Maturidis is de Hadith waarin zegenbede en lofprijzingen zijn vermeld voor het leger dat Constantinopel zal overvoeren, en de Emir van dat leger. Dit is een van verbazingwekkende verwijzingen van de Boodschapper van Allah ﷺ. Al-Bukhari levert over in al-Tarikh al-Kabir en in al-Tarikh al-Saghir, Ahmad in zijn Musnad, al-Bazzar, Ibn Khuzayma, al-Tabarani, al-Hakim die het betrouwbaar verklaarde en dit werd gesteund door al-Dhababi, en wat betrouwbaar werd verklaard door Imam al-Suyuti in al-Jami’ al-Saghir. De Profeet ﷺ zei: “Constantinopel zal zeker veroverd worden; wat een goede Emir is haar Emir en wat een goed leger is dat leger!” 

Deze Hadith heeft vele moslims vanaf de tijd van de metgezellen en zij na hen uitgedaagd en aangemoedigd om keer op keer te proberen om Constantinopel te veroveren. Zij trachtten om het verheven aandeel en lofprijzing van de Uitverkoren ﷺ te verkrijgen. Allah, de Verhevene, heeft deze nobiliteit en eer geplaatst voor de Ottomaanse Sultan, Muhammad al-Fatih – moge Allah tevreden met hem zijn – en zijn leger. Constantinopel werd veroverd en al-Fatih en zijn leger zegevierde met de lofprijzing van de Boodschapper van Allah ﷺ.

Nu: het is overduidelijk voor iedereen die geschiedenis kent dat Muhammad al-Fatih en de Ottomanen Hanafi’s waren in hun jurisprudentie (fiqh) en Maturidis in geloofsleer (aqeedah). Dus de vraag die hier gesteld moet worden is: zou de Profeet ﷺ een innoveerder en misleide persoon prijzen? Kan deze schitterende lofprijzing gegeven worden aan iemand die dwalend is in zijn geloof?

Andere (Ash’ari en Maturidi) helden en leiders van de Oemmah zijn onder andere de Mujahid en shaheed, Nur al-Din Mahmud – moge Allah tevreden met hem zijn – die geëerd werd met het reinigingen van Masjid al-Aqsa van de kruisvaarders, al-Malik al-Muzaffer al-Taqi Qutuz – moge Allah tevreden met hem zijn – die geëerd werd met het verjagen van de Mongolen uit de Levant.

Andere latere helden en Mujahideen wie de trots zijn van de Ahl al-Sunnah zijn onder andere de woeste leeuw, Umar al-Mukhtaar – moge Allah tevreden met hem zijn – wie een van de notabele volgers was van de gezegende Sanusi beweging; de erudiete geleerde, mujahid en vrome sufi, Badi’ al-Zaman (Sa’ied) al-Nursi – moge Allah tevreden met hem zijn – die een hernieuwer (mujaddid) van Islam in Turkije was nadat de winden van atheïsme het bijna wegvaagde; de moedige Mujahid Izz al-Din al-Qassaam – moge Allah tevreden met hem zijn – wie een van de notabele geleerden, toegewijde sufis en vechters was; en de moedige mujahid, al-Sharif ‘Abd al-Qadir al-Jazaa’iri – moge Allah tevreden met hem zijn.

Er zijn nog vele anderen naast de bovengenoemde wiens aantallen alleen Allah kent. Wij hebben volstaan met het benoemen van de meest bekenden te midden van hun, beiden van het gewone volk en de elite. De trotsen van de Ahl al-Sunnah zijn niet volledig op te sommen; hoe kunnen wij mogelijk de oceaan wegen en de sterren tellen? Zij die wij hebben genoemd zijn slechts om het hart te verwarmen en het is niet bedoeld als een bewijs; de bewijzen en het bewijsmateriaal die genoemd zijn in de voorgaande hoofdstukken is voldoende.

Moge Allah tevreden zijn met Imam ‘Abd al-Qadir al-Bagdadi die zei: “Er is geen enkele prijzenswaardigheid wat gerekend wordt onder de prestaties van de mensen van de Islam – van wetenschappen, sub-wetenschappen van kennis en verschillende typen van onafhankelijke juridische opinies (itjtihaat) – of de Ahl al-Sunnah wal-Jamaa’ah heeft er de meest cruciale impact op en invloed in gehad”.[22]Al-Farq bayn al-Firaq, p. 283.

Moge Allah tevreden zijn met de erudiete geleerde, Abdullah bin ‘Alawi al-Haddad die zei:

“Je dient te weten dat de doctrine van de Ash’aris in geloofsleer (aqeedah) is wat de meerderheid van de Oemmah van Islam, haar geleerden en notabelen hadden. Derhalve, zij die zichzelf toegeschreven aan hen en hun weg bewandelden waren alle Imams van de mensen van (religieuze) kennis sinds jaar en dag. Zij zijn de Imams van de wetenschap van Goddelijke Eenheid (tawheed) en theologie (aqeedah), Qoran exegese (tafsir), Qoran recitatie, jurisprudentie (fiqh), fundamenten van jurisprudentie (usul al-fiqh), Hadith en de aanvullende wetenschappen, soefisme (tasawwuf), taalwetenschap en geschiedenis”.

Na alles wat is genoemd, hebben wij het recht om te vragen: wat is het doel achter het aanvallen van de notabelen van de moslims en het trachten om het ontzag en respect voor hen uit de harten van de moslims te halen? Waarom volharden sommigen in het afbreken van de verheven bouwwerken van deze religie door haar symbolen aan te vallen? Denken zij werkelijk dat het mogelijk is voor de latere generatie om eer te verkrijgen slechts door het aanvallen van de eer van de eerdere generaties? Heeft de uitspraak van de Profeet ﷺ dan betrekking op ons: “Het Laatste Uur zal niet zijn tot het latere deel van deze Ummah de eerste deel zal vervloeken”.

Vertaling van een hoofdstuk uit ahl al-sunnah al-asha’irah shahadatu uluma il-ummah, Ahl al-Sunna The Ash’aris,and Maturidis: The Testimony and Proofs of the Scholars, .

Voetnoten

1Zie: al-Tabaqat al-Kubra, 10:200, 398.
2Muqaddima al-Bahr al-Muhit.
3Hilya al-Bashar, 3:1450.
4Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 255; Siyar ‘Alaam al-Nubalaa, 17:558 (in de biografie van de Hadith meester, Abu Dharr al-Harawi); en Tadhikra al-Huffaz, 3:1104.
5Zie: Tabyeen Kadhib al-Muftari, p. 255; Al-Tabaqat al-Kubra, 3:330; en de twee gebeurtenissen die al-Asfahaani overkwamen zoals vermeld is door al-Dhahabi in Siyaar ‘Alaam al-Nubala, 18:41, 459.
6Ibid.
7Zie: Al-Tabaqat al-Kubra, 3:372.
8Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 227.
9De Sam’ani familie zijn allen Asha’ris of Maturidis.
10Zie: Al-Tabaqat: 3:372.
11Zie: Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 268.
12Dit is gehaald uit de Hadith van de Profeet ﷺ: Er is geen migratie na de overwinning [fath] (van Mekka), maar wat verblijft is de inspanning [jihad] en goede intentie.” (Al-Bukhari). Wat er bedoeld wordt is dat er geen migratie voor de zoektocht naar heilige Kennis is na het schrijven van Fath al-Bari, vanwege de enorme hoeveel kennis dat het bevat.
13Al-Tabaqat, 4:32.
14Tabyin Kadhib al-Muftari, p. 410.
15Al-Tabaqat, 3:365.
16Al-Tabsir fi al-Din, p. 189.
17Al-Farq bayn al-Firaq, p. 183; Ithaaf al-Saada al-Muttaqin, 2:102.
18Ibid
19Onze intentie is om hier die imams te noemen die Imam al-Ash’ari volgen of in overeenstemming waren met hem zoals Ibn al-Jawzi. Hij was geen Ash’ari; hij was echter in overeenkomst met hun geloofsovertuiging. Zijn kritiek tegen al-Ash’ari is – volgens ons – het resultaat van interpolaties die werden gestopt in de werken van de Imam in Baghdad. Iedereen die leest over de stukken die ibn al-Jawzi toeschreef aan de Imam zal het hoogstwaarschijnlijk eens zijn met onze bewering.
20Zie: Fatawa al-Tantawi 2:253.
21Dar al-Hadith al-Ashrafiyya bi-Dimashq.
22Al-Farq bayn al-Firaq, p. 283.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *