Meteen naar de inhoud
Home » Sahih Bibliotheek » Gezegende Dagen » Belangrijke Nachten » De 15de nacht van Sha’ban (nisf shabān): een innovatie? – Shaykh Abdallah Sirajuddin al-Husayni

De 15de nacht van Sha’ban (nisf shabān): een innovatie? – Shaykh Abdallah Sirajuddin al-Husayni

De 15de nacht van Sha’ban (laylat nisf sha’ban)

De 15de nacht van Sha’ban staat ook wel bekend als shab-e-baraat of laylat ul-bara’ah (de Nacht van de Verlossing). Dit is één van de vijf gezegende nachten in het Islamitische jaar. Helaas zijn er elk jaar weer mensen die roepen dat aanbiddingen tijdens deze nacht een slechte innovatie zijn (bid’ah sayyi’ah). Maar is dat ook zo?

Wetschool malik hanafi

Nu volgt de vertaling van een schrijven van de Shaykh, de geleerde, de pool van liefde, de Hadith geleerde, Sayyidi Abd-Allah Siraj al-Deen al-Husayni – moge Allah tevreden met hem zijn:

De overleveringen over de 15de nacht en dag van Sha’ban

Op autoriteit van Mu’adh – moge Allah tevreden met hem zijn – dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Allah kijkt naar al Zijn schepselen gedurende de 15de nacht van Sha’ban en vergeeft Zijn hele schepping, behalve de veelgodenaanbidder en de ruziezoeker.” – Overgeleverd door Al-Tabarani en Ibn Hibban

Imam Ahmad levert over dat de Profeet ﷺ heeft gezegd: “Allah kijkt naar Zijn schepselen gedurende de 15de nacht van Sha’ban en vergeeft Zijn dienaren, behalve twee personen: de ruziezoeker en de moordenaar.” – Musnad Ahmad ibn Hanbal

Imam Al-Bayhaqi levert over op autoriteit van (onze moeder) A’isha – moge Allah tevreden met haar zijn – dat de Profeet ﷺ zei: “Jibril – ‘alayhis-salam – is naar mij toe gekomen en heeft gezegd: ‘Dit is de 15de nacht van Sha’ban en Allah bevrijdt hierin zoveel mensen van het vuur als het aantal haren op de schapen van de stam Kalb, maar Allah kijkt (tijdens deze nacht) niet naar de veelgodenaanbidder, niet naar de ruziezoeker, niet naar de verbreker van familiebanden, niet naar degene (die arrogant doet) met lange kleding, niet naar de disrespectvolle jegens zijn/haar ouders en niet naar de alcoholist.’”

Op autoriteit van Ali – moge Allah tevreden met hem zijn – dat de Profeet ﷺ zei: “Als het de 15de nacht van Sha’ban is, sta de nacht dan in gebed en vast tijdens de dag. Want Allah daalt tijdens deze nacht voor zonsondergang neer naar de laagste hemel en zegt: is er dan niemand die om vergeving vraagt zodat Ik hem vergeef, is er dan niemand die om voorziening vraagt zodat Ik hem voorzie, is er dan niemand die getroffen wordt door rampspoed zodat ik zodat ik Hem onthef, is er dan niemand die zo is, is er dan niemand die zo is (etc.)” – overgeleverd door Ibn Majah.

Smeekbede (du’a) op de nacht van de 15de van Sha’ban

De basis voor de smeekbede voor de 15de van Sha’ban is dat het een overlevering is van Ibn Mas’ud, Umar en anderen – moge Allah tevreden met hen zijn. Hier is een overlevering over door Ibn Abi Shaybah op autoriteit van Ibn Mas’ud overgeleverd dat hij (Ibn Mas’ud) zei:

“Er is geen enkele dienaar die Allah aanroept met deze smeekbedes of dat Allah de zaken voor hem verruimt in zijn leven:

O Allah, O Bezitter van gunsten aan Wie geen gunst kan worden verleend, O Bezitter van Majesteit en Vrijgevigheid, O Bezitter van Macht en Weldaad, er is geen god dan U, Ondersteuner van de behoeftigen, Helper van de hulpzoekenden, Toevlucht voor de vrezenden.

O Allah, indien U mij heeft opgeschreven als verdoemd bij U in de Moeder der Boeken, wis de benoeming van verdoemenis voor mij uit, en registreer mij bij U als gelukzalig. En indien U mij heeft opgeschreven als berooid, beperkt in voorziening, bij U in de Moeder der Boeken, wis mijn berooidheid uit, en vergemakkelijk mijn voorziening, en registreer mij als gelukzalig bij U, als iemand die de mogelijkheid krijgt om het goede te doen, want U heeft in het boek dat U heeft neergezonden gezegd: “Allah wist uit en bevestigt wat Hij wil, en bij Hem is de Moeder der Boeken.”

Verder komt ‘Abd ibn Humayd met een overlevering van ‘Umar dat hij zei, terwijl hij de Kaa’ba omcirkelde (tawaf): “O Allah, indien U verdoemenis of zonde voor mij heeft opgeschreven, wis het dan uit, en maak het tot eeuwige gelukzaligheid en vergiffenis, want U bent degene die wist en bevestigt wat Hij wil, en bij U is de Moeder der Boeken.”

Verder levert Ibn Jarir over van Abu Wa’il dat hij gewend was om smeekbedes te verrichten met deze smeekbedes.

Sommige mensen zeggen: “Deze smeekbeden zijn niet goed omdat het erop zou wijzen dat de Moeder der Boeken kan veranderen, terwijl de Moeder der Boeken niet verandert”.

Het antwoord hierop is: Waarlijk, de geleerden hebben een meningsverschil over de Moeder der Boeken.

De eerste mening is dat dit het Welbewaarde Tablet (al-Lawh al-Mahfoez) is, die niet verwisseld of veranderd wordt – omdat het overeenkomt met de kennis van Allah, de Verhevene. Dit is de mening van de meerderheid van geleerden en gnostici.

De tweede mening is dat de Moeder van het Boek niet het Welbewaarde Tablet (al-Lawh al-Mahfoez) is, wat dus betekent dat het wel kan worden verwisseld of veranderd – zoals de mening is van een groep van de geleerden uit de tijd van de salaf en daarna. De bovenstaande du’á gaat uit van de laatstgenoemde uitleg.

Als men de mening van de meerderheid hanteert (dat er geen vervanging mogelijk is in de Moeder der Boeken), dan kan men de smeekbedes gebruiken zonder de term “de Moeder der Boeken” te noemen, en als men de tweede mening hanteert, kan men het wel noemen, en Allah weet het beste.

Het bijeenkomen (idjtima’) in de moskeeën in de 15de nacht van Sha’ban

Als moslims bijeenkomen in moskeeën tijdens de 15de nacht van Sha’ban, om Surah Yasin te reciteren, dua te doen, Allah te smeken, vergiffenis te vragen en terug te keren naar Allah, dan is dit een geaccepteerde daad. Hierin zit veel goeds en het valt onder de authentieke bronnen van de Soennah en de duidelijke stelregels van de Shari’ah.

De Profeet ﷺ zei: “Er is geen groep van mensen die bijeenkomen in een van Allah’s huizen, terwijl zij het Boek reciteren en het onderling bestuderen; of dat rust op hen neerdaalt, genade hen bedekt, de Engelen met hen zullen zijn en Allah hun gedenkt.” – (Imam Muslim)

En zeker, Imam al-Nawawi levert over – in zijn boek Al-Tibyan – van veel (vrome voorgangers) van de salaf, dat het toegestaan is om gezamenlijk (Qoran) te reciteren, zich baserend op bepaalde overleveringen. Zoek het daar op, indien je dat wil (beste lezer).

En zeker, het in groepsverband Allah gedenken (dhikr), dat is een zaak waartoe de Profeet ﷺ heeft aangespoord en heeft bevolen, zoals is uitgelegd in het begin van dit werk.

Wat het specifiek kiezen van deze nacht om bij elkaar te komen betreft, om specifiek deze smeekbede te doen: de deugden ervan bevestigd zijn door middel van de bovenstaande Profetische overleveringen (ahadith), welke geldige Shari’a belemmering (maani’) weerhoudt ons er dan nog van!? En hiermee weet je dat deze bijeenkomst op de nacht van de 15de van Sha’ban in de basis (asl) geen slechte innovatie is! Want een slechte innovatie is datgene wat geen basis (asl) heeft in de Shari’a en niet wordt gehaald uit de Soennah!

Dus het zeggen dat het een slechte innovatie; dat zeggen is juist de slechte innovatie!

En Allah weet het beste.”

Vertaald door team Sahih.nl

Aanvullende informatie

Auteursprofiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *